Tiểu cảnh bế cá

Một thiết kế đơn giản cho những ai hợp mệnh thủy!